עו"ד, מנכ"ל איגוד ערים דן לתברואה.
ראש המעוצה האזורית שהם לשעבר.