חנה הררי

ממונה על מבצעים פדגוגיים, רשויות במטה פסג״ה