עדי יהלומי משה

ממונה על הכשרות מורים במשרד החינוך.