ממונה על עזבונות לטובת המדינה באפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים.